ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 

Начало 8 Общински справочник 8 Търгове и конкурси 8 Обществени поръчки - профил на купувача

АРХИВ 2013 - АРХИВ 2012

[17.12.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: Поддръжка и ремонтно–възстановителни дейности по улично и парково осветление на територията на община Септември (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9024011)

Срок на валидност: 27.12.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[16.12.2013] - Заповед 1662/16.12.2013 г. за оттегляне на публична покана за обществена поръчка с предмет: "Поддръжка и ремонтно-възстановителни дейности по улично и парково осветление на територията на община Септември"  

[13.12.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: Поддръжка и ремонтно–възстановителни дейности по улично и парково осветление на територията на община Септември (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9023895)

Срок на валидност: 20.12.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана - публичната покана е неактивна от 16.12.2013 г. съгласно
                                                Заповед 1662/16.12.2013

             Документация - документацията е неактивна от 16.12.2013 г. съгласно
                                           Заповед 1662/16.12.2013

---------------------------------------------------------------------

[03.12.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на юридически услуги за подготовка на документация за възлагане на обществена поръчкa за избор на изпълнител за дейностите по проект „Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване  ефективността на работа (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9023204)

Срок на валидност: 11.12.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[25.11.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за община Септември за административни цели на проектиосъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9022756)

Срок на валидност: 03.12.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[15.11.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантски услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект  "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ с. Карабунар, община Септември – І етап" (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9022343)

Срок на валидност: 22.11.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[14.11.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на улици в населени места от община Септември" (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9022295)

Срок на валидност: 22.11.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[25.11.2013] - Уведомление за прекратяване на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за община Септември за административни цели на проектиосъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

[12.11.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за община Септември за административни цели на проектиосъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9022121)

Срок на валидност: 20.11.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[17.10.2013] - Публична покана за зимно поддържане на територията на община Септември за оперативен сезон 2013 - 2014 г. (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9021167)

Срок на валидност: 25.10.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[14.10.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Ремонт на път ІV - 80332 с. Славовица - гр. Ветрен" (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9021024)

Срок на валидност: 22.10.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[01.10.2013] - Публична покана за зимно поддържане на територията на община Септември за оперативен сезон 2013 - 2014 г. (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9020523)

Срок на валидност: 09.10.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[12.11.2015] - Информация за изпълнението на договора за обществената поръчка

[11.11.2015] - Информация за освободени гаранции за изпълнение

[25.06.2013] - Обществена поръчка с предмет: "Строителство на "Водопроводна и канализационна мрежа по път ІІІ - 8402 от км 5+186 до км 5+500"

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2013 г., 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 06.08.2013 г., 10:00 часа в сградата на община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а

Приложения:

             Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

             Обявление

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[11.11.2015] - Информация за изпълнението на договора по обществената поръчка

[28.11.2013] - Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет "Осъществяване на строителен надзор за проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

[16.07.2013] - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на строителен надзор за проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

[24.06.2013] - Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на строителен надзор за проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2013 г., 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 24.07.2013 г., 10:00 часа в сградата на община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а

Приложения:

             Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

             Обявление

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[12.11.2015] - Информация за изпълнението на договора за обществената поръчка

[14.06.2013] - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

[10.06.2013] - Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2013 г., 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 10.07.2013 г., 10:00 часа в сградата на община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а

Приложения:

             Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

             Обявление

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[04.06.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12-22-54/22.04.2013г. “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Септември”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” . (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9016144)

Срок на валидност: 12.06.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[12.11.2015] - Информация за изпълнението на договора за обществената поръчка

[11.11.2015] - Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение

[10.07.2013] - Решение за промяна №855/10.07.2013 г. в първоначалната информация, подадена от възложителя

[10.07.2013] - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Септември"

[04.07.2013] - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Септември"

[27.06.2013] - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Септември"

[03.06.2013] - Обществена поръчка с предмет: "Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Септември"

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2013 г., 17:00 часа /променен с Решение за промяна №855/10.07.2013 г./
Дата на отваряне на офертите:
23.07.2013 г., 10:00 часа в сградата на община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а /променен с Решение за промяна №855/10.07.2013 г./

Приложения:

             Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

             Обявление

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[23.05.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - І етап в с. Карабунар, общ. Септември" (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9015789)

Срок на валидност: 31.05.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[12.11.2015] - Информация за изпълнението на договора за обществената поръчка

[11.11.2015] - Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение

[03.06.2013] - Нови разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1от ЗОП с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за ВиК мрежата на гр. Септември"

[30.05.2013] - Нови разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1от ЗОП с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за ВиК мрежата на гр. Септември"

[30.05.2013] - Помощни количествени сметки - водопровод

[30.05.2013] - Помощни количествени сметки - канализация

[18.05.2013] - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1от ЗОП с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за ВиК мрежата на гр. Септември"

[10.05.2013] - Решение с изх. № 95-01-20 от 10.05.2013 г. за промяна на текст за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за ВиК мрежата на гр. Септември"

[29.04.2013] - Обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за ВиК мрежата на гр. Септември"

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2013 г., 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 11.06.2013 г., 10:00 часа в сградата на община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а

Приложения:

             Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

             Обявление

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[08.04.2013] - Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Одит на проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември" (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9014088)

Срок на валидност: 16.04.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[25.03.2013] - Публична покана за доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели за проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември" (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9013578)

Срок на валидност: 02.04.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[08.03.2013] - Публична покана за доставка на канцеларски материали и консумативи за Община Септември (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9012938)

Срок на валидност: 15.03.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[28.01.2013] - Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати за общинските и социални заведения на територията на община Септември"

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 01.03.2013 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2013 г., 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 12.03.2013 г., 10:00 часа в Заседателна зала на община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а, ет. 1

Приложения:

             Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

             Обявление

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  11.11.2015                                                         Copyright   ©  2003 - 2015 Община Септември                   webmaster