ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 

Начало 8 Общински справочник 8 Търгове и конкурси 8 Обществени поръчки - профил на купувача

АРХИВ 2013 - АРХИВ 2012

[27.12.2012] - Публична покана за доставка на специални учебно-технически средства, апаратура и дидактически материали за обучението на деца със специални образователни потребности и оборудване на кабинети за индивидуална работа с тези деца, необходими за реализиране на проект "Да приемем различните от нас", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9010635)

Срок на валидност: 04.01.2013 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[19.12.2012] - Публична покана за изпълнение на дейности като оператор на депо за ТБО, находящо се в землището на гр. Ветрен, м. „Горни Башали”, Община Септември, съгласно Закона за управление на отпадъците, Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба №8 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9010432)

Срок на валидност: 27.12.2012 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[28.11.2012] - Публична покана за изпълнение на услуга, включваща експлоатационна поддръжка /без стойност на материалите/ на улично и парково осветление, ремонтно-възстановителни работи по улично и парково осветление, доставка на улични и паркови осветители, СМР дейности, съпътстващи изпълнението на територията на община Септември (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9009338)

Срок на валидност: 06.12.2012 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[08.11.2012] - Публична покана за зимно поддържане на територията на община Септември за оперативен сезон 2012 - 2013 г. (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9008440)

Срок на валидност: 16.11.2012 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Заповед за предприемане на действия по възлагане на обществена поръчка

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[28.11.2012] - Уведомление за отваряне на ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември"

[19.10.2012] - Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември"

Срок за приемане на документация за участие: 12.11.2012 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти за участие: 19.11.2012 г., 17:00 часа

Приложения:

             Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

             Обявление

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[01.10.2012] - Публична покана за извършване на строително-ремонтни дейности на обект: Благоустрояване на улици в населените места на община Септември (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9006930)

Срок на валидност: 09.10.2012 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[01.10.2012] - Публична покана за извършване на строително-ремонтни дейности на обект: Ремонт на път ІV-80332 "с. Славовица - гр. Ветрен" от км. 1+000 до км. 4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 (Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9006928)

Срок на валидност: 09.10.2012 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[25.07.2012] - Заповед за оттегляне и прекратяване на публична покана за извършване на строително-ремонтни дейности на обект: Ремонт на път ІV-80332 "с. Славовица - гр. Ветрен" от км. 1+000 до км. 4+446.35 и 4+446.35 до 5+354

[20.07.2012] - Публична покана за извършване на строително-ремонтни дейности на обект: Ремонт на път ІV-80332 "с. Славовица - гр. Ветрен" от км. 1+000 до км. 4+446.35 и 4+446.35 до 5+354

Срок на валидност: Публичната покана е оттеглена и прекратена съгласно Заповед №1028/25.07.2012 г.

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[06.08.2012] - Отговори на въпроси, свързани с обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на учебните заведения в Община Септември"

[01.08.2012] - Отговори на въпроси, свързани с попълване на документацията за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на учебните заведения в Община Септември"

[26.07.2012] - Решение с изх. № 14-00-66 от 26.07.2012 г. за промяна на текст в оригиналното обявление за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на учебните заведения в Община Септември"

[13.07.2012] - Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на учебните заведения в Община Септември"

Срок на приемане на документите: 13.08.2012 г., 16:00 часа

Приложения:

             Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

             Обявление - обявлението е променено с Решение с изх. № 14-00-66 от
                                     26.07.2012 г

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[10.07.2012] - Публична покана за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажни работи във връзка с обект: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“ за сградите собственост на община Септември: СОУ „Хр. Ботев“, гр. Септември; СОУ „Хр. Смирненски“, гр. Септември; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с. Карабунар; ОДЗ „Червена Шапчица“, гр. Септември, финансиран от Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 -2013 г.” по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”, Община Септември

Срок на валидност: 18.07.2012 г. включително

Приложения:

             Публична покана

             Документация - неактивна от 08.01.2014 г.

---------------------------------------------------------------------

[18.06.2012] Покана за обществена поръчка с предмет: "Художествено-пространствено оформление и доставка на специализирано музейно оборудване за Археологическия музей "Проф. Мечислав Домарадски" , гр. Септември

Методика за оценка на офертите - неактивна от 08.01.2014 г.

Техническа спецификация - неактивна от 08.01.2014 г.

Друга документация - неактивна от 08.01.2014 г.

Срок на валидност: 25.06.2012 г. включително

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  08.01.2014                                                         Copyright   ©  2003 - 2014 Община Септември                   webmaster