ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ДГ №1 "ПРИКАЗЕН СВЯТ"


 

Начало 8 Общински дейности 8 Образование 8 Детски градини8 ДГ №1 "Приказен свят"

ДЕТСКА ГРАДИНА №1
"ПРИКАЗЕН СВЯТ"

гр. Септември, ул. "Иван Вазов" №10
тел. 03561/20-61, e-mail: odz1_septemvri@abv.bg
Директор: София Лазарова

Създаване: На 1.02.1972 г. се  открива първия Детски комбинат в град Септември с 4 групи детска градина и 2 групи детска ясла за 160 деца.  През 1975 г. с Решение на ОНС  гр. Пазарджик ЦДГ и Детски ясли се обединяват и се трансформират в ОДЗ №1. През 1976 г. се построява допълнително барака в двора на детската градина и се откриват още 1група ДГ и 1 група ДЯ за още 75 деца.  

ДГ №1 е дългогодишен и единствен базов център в общината, в който се апробират новите образователни програми за детските градини и се изнасят открити педагогически практики. Като единствено ДЗ в града до 1978 г., ДЗ е било домакин на редица чуждестранни делегации от Световната здравна организация – Женева, гости от Виетнам, Ангола, Португалия и др. На 30-годишния си юбилей през 2002 г. ДЗ получава името „Приказен свят” и понастоящем функционират 4 градински групи и 1 група детска ясла с общо 115 деца, разпределени по възрастов признак, като  се приемат  деца и от околните села на общината.

През учебната 2006/2007 г. ДЗ бе включено в общински  проект ,,Реконструкция  и модернизация на сградния фонд и системите за енергопотребление” и след основния ремонт сградата придоби по- привлекателен и европейски  вид.

Персонал: В ДГ №1 „Приказен свят” работят висококвалифицирани педагогически и медицински кадри, както и добре подготвен помощно-обслужващ персонал. От общо 9 педагози -  7 от тях са с магистърска образователна степен (4 – с ІV ПКС) и 2 специалисти, 3 медицински сестри и 13  помощно-обслужващ персонал. Средната възраст на колектива е 47 години, умело съчетаваща  дързостта  и енергията на младите с рутината на опитните.

 ,,Децата - цветята на живота и на светлото утре, заслужават да бъдат обичани” – е мотото на мисията на ДГ №1 да подготви децата  за предизвикателствата на новото време.

Визия: ДГ №1 ,,Приказен свят” е сред утвърдените  възпитателно-образователни заведения в Община Септември и  се превръща в желано и привлекателно място за деца и родители. В напълно обновения слънчев дом децата на воля играят, пеят и се обучават в просторни занимални, уютни и функционални кътове по интереси, добре оборудван физкултурен салон, кабинет по музика и обширен красив двор.

Сплотеният колектив отговорно и мотивирано отстоява професионалните си ангажименти и работи по актуални проблеми, свързани с духовното, нравствено, социално и физическо развитие на най-малките възпитаници и бъдещи граждани.

Цели:

 • Качество в подготовката на децата за училище в съответствие с ДОИ  за предучилищно възпитание и подготовка;

 • Осъществяване на пълноценно сътрудничество със семейството, Настоятелството, обществените институции и НПО на основата на взаимно разбиране, отговорност и инициативност;

 • Даване на равен шанс и достъп до качествено възпитание и образование;

 • Утвърждаване имиджа на детското заведение в общината и областта.

Приоритети:

 • Осигуряване на позитивна образователна среда, чрез интеграция и социализация на деца от малцинствен и етнически произход и деца със СОП. Толерантност към различията.

 • Участие в образователни проекти;

 • Повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри;

 • Осъвременяване и обогатяване на материално – техническата и дидактическа база в унисон с новите изисквания;

 • Формиране на безопасно поведение у децата;

 • Разнообразяване на допълнителните педагогически услуги в ДЗ /курс по английски език, народни танци и др./.

Организация: През своята 37-годишна история ДЗ успя да съхрани и съчетае добрите традиции от миналото със съвремен-ните методи и организация на възпитание и обучение. Педагагическият екип работи по Програмата на доц. Н. Витанова и колектив „Активността на детето в ДГ” и Програма за ПГ в ДГ в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка.

Умело се използват съвременни интерактивни методи на обучение, разнообразни вътрешно-квалификационни форми. Учителската колегия участва активно в семинари, педагогически четения, открити практики, областни и международни конференции /Сандански, Пазарджик/ и т.н. Цялостната организация и положителна атмосфера на работа в ДЗ осигуряват творческа свобода на всички учители, медицински сестри и помощен персонал във взаимодействието и общуването с децата и при оформяне и естетизиране на предметната среда в занималните. Децата се възпитават в дух на взаимно уважение, толерантност, разбирателство и зачитане индивидуалните различия, като се приобщават към българските културни традиции и национални ценности.

Награди и отличия: През своята дългогодишна дейност колективът на ДЗ е награждаван многократно със званието ,,Образцов колектив”, ,,Колектив първенец”, с грамоти, почетни знаци, благодарствени писма и поздравителни адреси от Кмета на Общината във връзка с отлично представяне и участие в различни прегледи, първенства, съревнования,  изложби и концерти. ДГ е традиционен домакин за провеждане на открити педагогически практики, семинари и други квалификационни форми на общинско ниво, с цел популяризиране на добрия педагогически опит.

През 2006 г. за гордост на целия колектив  е номинацията за ,,Учител на годината” в Община Септември, а през 2008 г. спечеления приз ,,Директор на годината”.

ДГ №1 ,,Приказен свят” през учебната 2007/2008 г. участва като партньор в реализирането на проекта: ,,Да съхраним ценностите като обменим и опознаем  културите си”  към Центъра за образователна интеграция  на децата и учениците от етническите  малцинства към МОН, с водеща институция РИО гр. Пазарджик.

Проектът се утвърди като един успешен модел за представяне и развитие на местното  културно многообразие и позитивен пример за етническа толерантност .

Перспективи: ДГ №1 „Приказен свят” защитава достойно изградения си вече имидж на утвърдено ДЗ в града, в което децата с желание идват и се възпитават и  обучават с много любов. Стремежът на амбициозния колектив е да изгради иновационна среда, чрез съвременен мениджмънт, с цел привличане на повече деца и разкриване  допълнително на още една група и да превърнат ДЗ в желана територия и приказен детски дом.

Детска ясла към ДГ №1 "Приказен свят"

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  31.01.2009                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster