ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции 8 Кмет 8 Заповеди на кмета

ЗАПОВЕДИ

  Заповед №310/06.03.2019 г. за забрана запалването на автомобилни гуми на 10.03.2019 г.
         [дата на публикуване - 07.03.2019 г.]

  Заповед №179/04.02.2019 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горските територии по населени места на територията на Община Септември за 2019
         [дата на публикуване - 13.02.2019 г.]

  Заповед №1553/19.10.2018 г. във връзка със сметосъбирането,
         сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци

         [дата на публикуване - 24.10.2018 г.]

  Заповед №1536/13.10.2017 г. за определяне на комисия за извършване на
         проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация
         или промяна на адрес

         [дата на публикуване - 16.10.2016 г.]

  Заповед №881/16.06.2016 г. за извършване на спортен риболов в местност
         "Сунгурлука", землище гр. Септември

         [дата на публикуване - 17.06.2016 г.]

  Заповед №754/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, за
         ремонт и реконструкция на НЧ "Христо Ботев - 1928" с. Ковачево

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №753/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, за
         ремонт и реконструкция на НЧ "Селска Пробуда - 1927" с. Варвара

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №752/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, за
         ремонт и реконструкция на НЧ "Напредък - 1908" с. Семчиново

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №751/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване
         на НЧ "Селска Пробуда - 1927" с. Варвара

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №750/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване
         на НЧ "Напредък - 1908" с. Семчиново

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №749/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване
         на НЧ "Христо Ботев - 1928" с. Ковачево

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №707/13.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж и
         реконструкция на НЧ "Култура - 1910" с. Ветрен дол

         [дата на публикуване - 13.05.2016 г.]

  Заповед №706/13.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, за
         ремонт и реконструкция на НЧ "Серафим Янакиев Червенко 1933"
         с. Симеоновец

         [дата на публикуване - 13.05.2016 г.]

  Заповед №705/13.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж и
         реконструкция на НЧ "Будители-2004" гр. Септември

         [дата на публикуване - 13.05.2016 г.]

  Заповед №1789/27.11.2015 г. във връзка с Проектобюджет 2016
         [дата на публикуване - 03.12.2015 г.]

  Заповед №32/10.11.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         I-667, VIII-667, IХ-Паркинг и XI-668 в кв. 66а по плана на с. Варвара

         [дата на публикуване - 27.11.2015 г.]

  Заповед №30/26.10.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         VІ-357,358 и XХ-Детска площадка в кв. 28 по плана на с. Варвара

         [дата на публикуване - 10.11.2015 г.]

  Заповед №1616/28.10.2015 г. във връзка със сметосъбирането,
         сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци

         [дата на публикуване - 02.11.2015 г.]

  Заповед №28/07.09.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         VІ-679 и ІХ-678 в кв. 64 по плана на с. Варвара

         [дата на публикуване - 25.09.2015 г.]

  Заповед №27/25.08.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         VІІІ-2284, ІХ-2284 и Х-2284 в кв. 154 по плана на гр. Септември

         [дата на публикуване - 25.09.2015 г.]

  Заповед №26/28.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         І-242 в кв.28 по плана на с. Симеоновец

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №24/28.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за
         кв.157 по плана на гр.Септември

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №23/28.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР и нов
         ПЗ за УПИ VІІ-92 и VІІІ-92 в кв.5 по плана на с. Бошуля

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №22/27.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР в кв.9
         по плана на Варварски минерални бани

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №21/17.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         І-Бензиностанция в кв.11 по плана на с. Ковачево

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №20/15.07.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за проектен ПИ
         в м. "Тус Тепе" , землище с. Симеоновец

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №19/15.07.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за проектен ПИ
         в м. "Тус Тепе" , землище с. Симеоновец

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №17/11.06.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         ІІ-1016 и VІ-1017 в кв.98 по плана на с. Карабунар

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №16/11.06.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         V-За озеленяване и детска площадка в кв.116 по плана на гр.Септември

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №15/11.06.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за УПИ
         І-763, м. Маданица", землище с. Карабунар

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №14/09.06.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ
         м. "Каменна поляна", землище с. Семчиново

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №13/12.05.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         І-992 и ХХІ-992 в кв.73 по плана на гр.Септември

        
[дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №877/22.06.2015 г. за отменяне на влязла в законна сила заповед
         №32/28.05.2015 г. и възобновяване на административно производство
         по заявление вх. №9400-1578/27.05.2015 г.

        
Настоящата заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок
         от публикуването й

         [дата на публикуване - 20.07.2015 г.]

  Заповед №11/16.04.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         ХVІ-279 и ІІІ-269,270, и съседните УПИ І-268,ІІ-269, ІV-270, ХІV-270, ХV-278 в кв.46
         по плана на гр.Септември

        
[дата на публикуване - 21.04.2015 г.]

  Заповед №07/05.03.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за проектен
         ПИ №017199, землище с. Ковачево

        
[дата на публикуване - 19.03.2015 г.]

  Заповед №140/03.02.2015 г. за забрана пашата на селскостопански животни
         в горските територии по населени места на територията на община Септември

        
[дата на публикуване - 10.02.2015 г.]

  Заповед №54/23.12.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за
         УПИ Х-146, XI-147 и III-150 в кв. 14 по плана на с. Ветрен дол

        
[дата на публикуване - 06.01.2015 г.]

  Заповед №53/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за
         УПИ ХII-239, 240 в кв. 23 по плана на с. Карабунар

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №52/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПЗ за
         УПИ XXI - 1076 в кв. 74 по плана на гр. Септември

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №51/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за
         УПИ V - училище в кв. 12 по плана на с. Ветрен дол

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №50/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за
         УПИ XXI - 1456 в кв. 123 по плана на гр. Септември

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №49/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за
         УПИ III - за обществена жилищна сграда и магазин в кв. 128 по плана на
         гр. Септември

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №48/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за
         УПИ VIII - курортна дейност и УПИ IX - курортна дейност в кв. 9 по плана
         на Варварски минерални бани

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №46/17.10.2014 г. за одобряване проект за проект за ПУП-ПРЗ за
         поземлен имот №011509 (проектен, образуван от имот №011415) в м.”Адата”
         в землището на гр.Септември

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №45/17.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за УПИ
         ХІ-67 и ХХІІ-67 в кв.26 по плана на с. Ветрен дол

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №44/17.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         ХІV-За битов комбинат, сграда на градска търговия, младежки клуб, летен
         ресторант, подземен гараж в кв.107 по плана на гр. Септември

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №43/10.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за УПИ
         ІІІ-БНБ в кв.92 по плана на гр.Септември

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №42/10.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за І-1571,
         ІІ-1570,1569, VІІ-1569 и VІІІ-1570 в кв.32 по плана на гр.Ветрен

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №41/10.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за УПИ
         І-343 и ІІ-346 в кв.57 по плана на с.Симеоновец

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №39/23.09.2014 г. за одобряване проект за ПУП-ПП за определяне на
         трасе на водопровод за минерална вода, с. Варвара

        
[дата на публикуване - 15.10.2014 г.]

  Заповед №098/29.01.2013 г. във връзка с публичното обсъждане на годишния
         отчет за изпълнение и приключване на общинския бюджет за 2012 година и
         проекта за бюджет на Община Септември за 2013 година

        
[дата на публикуване - 29.01.2013 г.]

  Заповед №1774/19.12.2012 г. във връзка с предстоящото разглеждане и
         обсъждане на Проектобюджет 2013 г. на Община Септември

        
[дата на публикуване - 19.12.2012 г.]

  Заповед №1489/25.10.2012 г. за определяне границите на районите, за които ще
         се извършват услуги за събиране, извозване и депониране на битови
         отпадъци

        
[дата на публикуване - 30.10.2012 г.]

  Заповед № 236/09.02.2011 г. във връзка с утвърждаване на образец на
         декларация по §27 от ЗИД на ЗМДТ за обявяване на легловата база в
         средствата за подслон и местата за настаняване

        
[дата на публикуване - 02.03.2011 г.]

  Декларация по §27 от ЗИД на ЗМДТ за обявяване на легловата база в
         средствата за подслон и местата за настаняване

        
[дата на публикуване - 02.03.2011 г.]

  Заповед № 63/17.01.2011 г. относно актуализиране на категориите информация,
         подлежаща на класификация като служебна тайна

        
[дата на публикуване - 18.01.2011 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  07.03.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster