ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РЕЖИМИ


 

Начало - Административни услуги и режими - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

  Административно-технически услуги "Устройство на територията"
 
  1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 
  1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 
  1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 
  2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 
  2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 
  2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 
  2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 
  2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 
  2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 
  2027 Издаване на скици за недвижими имоти
 
  2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
 
  2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
  2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 
  2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 
  2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 
  2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 
  2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 
  2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 
  2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране
 
  2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 
  2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 
  2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 
  2112 Издаване на разрешение за строеж
 
  2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 
  2115 Попълване/поправка на кадастрален план
 
  2117 Одобряване на подробен устройствен план
 
  2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 
  2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 
  2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 
 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  05.11.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster