Заверка на регистър за настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Необходими документи: 

Срок на издаване: веднага

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 4

Тел. за справки: 03561/2067, вътр. 141