Прием на декларации по чл. 17, ал 1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти - за предприятия

Необходими документи:

Задължителни реквизити:

Срокове за подаване на декларации по чл. 17 от ЗМДТ:

Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 17:

        Наименование сметка: 442100 - Данък върху недвижими имоти

                                                   442400 - Такса за битови отпадъци

Място на подаване: административна сграда, ет. 1

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033

Начин на плащане:

                    а) чрез пощенски запис

                    б) чрез платежно нареждане

                        ОБЩИНСКА БАНКА АД, финансов център Пазарджик

                        IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 0557 44,  BIC CODE:  SOMBBGSF