ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 

Начало 8 Защита на личните данни

ПОЛИТИКА  ЗА  ЗАЩИТА  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ

Съобразени с принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила 25.05.2018 г.

Община Септември отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот, намиращ проявление в редица аспекти, включително и по отношение на предоставянето на лични данни в рамките на осъществяваната от Общинската администрация дейност. Политиката, която Община Септември налага принципно и последователно, в качеството й на администратор на лични данни, в областта на защитата на правата на физическите лица, гарантирани им от европейското и вътрешното законодателство, при обработката на личните им данни е изцяло съобразена, както с действащото към настоящия момент вътрешно законодателство, така и с постановките на влизащия в сила на 25.05.2018 г. с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, намиращи отражение и в проекта за изменение на националния Закон за защита на личните данни.

Във връзка с посоченото по-горе се изготвят и поддържат подходящи административни, технически и организационни мерки, респективно съответните регистри и документи, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните данни на гражданите, включително и на работниците и служителите в Общинска администрация, както и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка.

За изпълнение на своите задължения за защита на личните данни на гражданите, работниците и служителите на Общинска администрация, Община Септември в качеството ѝ на администратор на лични данни, отчитайки достиженията на техническия прогрес, съобразява дейността си най-новите тенденции в тази насока.

За пълна и всеобхватна защита на правата на гражданите в областта на защита на личните данни, Община Септември провежда обучения на своите служители, във връзка с изпълнение на техните професионални задължения при прилагане на политиките и процедурите за защита на личните данни на гражданите, работниците и служителите, съобразени с принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано /„субект на данни”/; физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Понятието е дефинирано в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, ведно с понятията “обработване на лични данни”, “администратор на лични данни”, “нарушение на сигурността на лични данни”, както и всички други основни понятия в областта на правата на гражданите при обработка на лични данни. Понятията и наложените принципи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни за защита на личните данни не могат да бъдат обхванати изчерпателно в настоящия документ, поради което и в интерес на обществеността Община Септември е назначила Длъжностно лице по защита на данните, което по всяко време е на разположение на гражданите и следи за стриктното прилагане на европейските и вътрешни нормативи.

Независимо от изложеното и с цел максимална информираност на обществеността, бихме искали да посочим основните права на гражданите в областта на защита на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни:

Право да получите достъп до данните и информация за обработването на данни;

Право да поискате от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните данни, свързани с него;

Право да поискате от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато са налице нормативните предпоставките за това;

Право да поискате от администратора ограничаване на обработването на личните данни, когато са налице нормативните предпоставките за това;

Право, по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас, когато са налице нормативните предпоставките за това;

Право да получите личните данни, които ви засягат и които вие сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато са налице нормативните предпоставките за това;

При обработване на данни на основание дадено от Вас изрично съгласие - имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, като оттеглянето няма да повлияе на законосъобразността на обработване преди оттеглянето.

Право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, ако считате че обработването на лични данни, отнасящи се до вас нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета - Общ регламент относно защитата на данните и/или разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

На вниманието на потребителите на електронната страница на Община Септември, както и на всички граждани бихме искали да предоставим и следната информация:

Бихме искали да Ви уведомим, че достъпът до предлаганата от електронната страница на Община Септември информация не изисква предоставянето на лични данни от страна на гражданите, поради което същите не са застрашени от нарушаване на техните права.

Изключение от горепосочения принцип прави възможността за извършване на електронна справка. Посочената услуга чрез отдалечен достъп дава възможност на гражданите, снабдили се предварително с ПИН-код, издаден от общината, който се получава лично в Общината след подадено заявление, да направят електронна справка за задължения и плащания на местни данъци и такси.

Цитираната услуга чрез отдалечен достъп се предоставя изцяло за улеснение на гражданите и данъкоплатците в Община Септември, а предоставените лични данни се използват единствено и само за съответната услуга. Община Септември се придържа строго към задължението си за отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалната интернет страница, гарантирайки правата на потребителите, съобразно изискванията европейското и вътрешното законодателство.

Независимо от това, следва да се сведе до знанието на всеки потребител на услугата за отдалечен достъп до информация, че в момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от интернет страницата, Вие се съгласявате Община Септември да ползва тази информация, както е описано тук.

Община Септември събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.

Информацията, която Община Септември може да събира, включва ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ, ПИН издаден от общината.

Когато изпращате електронно съобщение на нашата електронна поща, Община Септември получава - имена, телефон, ЕГН и всякаква друга свързана информация, която Вие ни предоставяте по каквито и да било начини чрез електронна кореспонденция.

Информация може да бъде получена индиректно чрез вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и имат статус на бисквитки (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично. Тази информация по никакъв начин не Ви идентифицира лично.

Не предоставяйте Вашия ПИН - код за достъп на други лица, в противен случай Община Септември не може да гарантира в пълна степен Вашите права, като например че неупълномощени лица биха могли да получат достъп до личните Ви данни.

Нашите служители са задължени да третират всяка информация за физически лица, станала им достояние във връзка с изпълнение на професионалната им дейност, като конфиденциална.

Община Септември обработва лични данни законосъобразно, тъй като обработването се извършва за изпълнение на задължения и функции изрично предвидени в нормативен акт.

Всяко лице, за което се отнасят данните има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.

Община Септември разкрива лични данни на физически лица, събрани във връзка с нейната дейност, само в предвидени в закона случаи и при строго спазване на предвидените мерки за технически и организационен контрол.

Възможно е да споделяме с трети страни определени групи обобщена информация, която не е лична и индивидуална по своя характер, като например статистика за посещения, статистика за ползване на услугата за отдалечен достъп или друга аналогична справка. Следва да се подчертае, че подобна информация по никакъв начин не идентифицира поотделно всеки гражданин и в този смисъл не попада в обхвата на понятието “лични данни”.

В нашата официална интернет страница предоставяме връзки към електронни страници на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, като следва да подчертаем, че ние нямаме контрол върху предоставените данни и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези електронни страници на трети лица.

Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези електронни страници на трети лица преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

Във връзка с принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Община Септември в качеството ѝ на администратор на лични данни предприема всички необходими политики и добри практики за защита правата на гражданите, включително но не само поставяне на видно място в сградата на общината на Уведомления за поверителност, Уведомления за осъществявано видеонаблюдение, поддържа предвидените в Регламента регистри, като съобразява дейността си с динамиката на обществените отношения в областта на защита на личните данни.

В изпълнение на задълженията си за стриктно съблюдаване правата на гражданите в областта на защита на личните данни и предвид необходимостта от цялостно прилагане и въвеждане на мерките за защита на личните данни на гражданите, както и с цел тяхната информираност и доверие към институцията Община Септември е определила Длъжностно лице по защита на данните, към което всеки заинтересован може да се обърне за справка или съдействие на посочените по-долу координати:

 Виолета Близнакова

e-mail: hallemans.consulting@gmail.com

тел. 0899374246

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  25.05.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster