ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ


 

Начало 8 Общински съвет 8 Функции на Общинския съвет

 

Общинския съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон.

Функции:

 • създава постоянни и временни комисии и избира техните членове със свое решение с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и във всяко от кметствата със свое решение, прието по предложение на кмета на общината с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • избира и освобождава председателя на общинския съвет със свое решение, прието с тайно гласуване при условия и по ред, определени в закона и този правилник, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет със свое решение, прието по предложение на кмета на общината и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му със свои решения, приети при условия и по ред, определени със Закона за общинските бюджети и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • определя размера на местните такси, със свои решения, приети при условия и по ред, определени със Закона за местните данъци и такси и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с които определя и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, при условия и по ред, определени със Закона за общинската собственост и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи, при условия и по ред, определени със Закона за общинската собственост и Търговски закон и актовете по прилагането им, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със Закона за общинския дълг  и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности   с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

 • приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество при условия и по ред, определени със Закона за общинската собственост и Закона за юридическите лица с нестопанска цел и актовете по прилагането им, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

 • приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях, при условия и по ред, определени със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

 • създава райони и кметства при условия и по ред, определени със Закона за административно и териториално устройство на Република България и актовете по прилагането му  с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината при условия и по ред, определени със Закона за административно и териториално устройство на Република България и актовете по прилагането му с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

 • обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност при условия и по ред, определени в Административнопроцесуалния кодекс и/или приложимия специален закон и актовете по прилагането им;

 • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност и по други въпроси, при условия и по ред, определени в Закона за допитване до народа и актовете по прилагането му  с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • одобрява символ и печат на общината  с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани  с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

 • решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;

 • упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове самостоятелно и чрез постоянните и временните комисии за подпомагане на дейността му;

 • приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Последна актуализация:  25.05.2007                                                         Copyright   ©  2003 - 2007 Община Септември                                                                     webmaster