ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ЕКОЛОГИЯ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Екология

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения с ягоди, малини, кайсии и касис в землището на с.Карабунар, община Септември, област Пазарджик, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията и изпълнение на един тръбен кладенец за напояването им" от "БИОФРУТА" ЕООД - [публикувано 05.12.2017]

 Решение № ПК-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ 012207, местност "Стара мера", землище с. Ковачево - [публикувано 13.11.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за имот с начин на трайно ползване "рибарник", с. Бошуля, обл. Пазарджик - [публикувано 05.10.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за допълнително водоснабдяване на гр. Септември, обл. Пазарджик - [публикувано 07.09.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "Хотел", с. Варвара - [публикувано 25.08.2017]

 Решение № ПК-09-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на "Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Септември в обхват на поземлен имот (ПИ) №№ 231016 и 231082", местност "Красови ливади", землище с. Виноградец - [публикувано 16.08.2017]

 Обява за проект на СОЗ около водоизточниците на ПС "Ветрен" за питейно-битово водоснабдяване на гр. Ветрен и селата Горно Вършило, Боримечково, Лесичово, Виноградец, Калугерово, Церово, Славовица, обл. Пазарджик и село Аканджиево, общ. Белово - [публикувано 04.08.2017]

 Обява за проект на СОЗ около водовземните съоръжения на ПС "Лозен-Ковачево" за питейно-битово водоснабдяване на селата Лозен и Ковачево, община Септември - [публикувано 04.08.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за обект: „Газснабдяване на община Септември”, с подобект: Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090, землище с.Ветрен дол, община Септември с диаметри на газопровода от Ф 110, материал РЕ 100 и  дължина L~ 500 m - [публикувано 02.08.2017]

 Обявление за проект на СОЗ около тръбни сондажни кладенци - ТК-1, ТК-2, ТК-3 - за питейно-битово водоснабдяване, с. Варвара, общ. Септември - [публикувано 27.07.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "СПА-център", с. Варвара - [публикувано 07.07.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения за обект "Оросяване против запрашаване на площадка на ТМСИ "Ветрен дол" - [публикувано 06.07.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Оранжериен комплекс", ПИ 012090, с. Ветрен дол - [публикувано 06.07.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство", ПИ 084011, с. Карабунар - [публикувано 06.06.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз, магазин за авточасти, площадка за ОЧЦМ и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, землище с. Семчиново, община Септември - [публикувано 30.05.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Насаждения със зеленчуци", ПИ 024395, гр. Септември - [публикувано 30.05.2017]

 Решение № ПК-47-ПР/2017 за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик на инвестиционно предложение за изграждане на гараж и помещение за отглеждане на пъдпъдъци в УПИ по плана на с. Виноградец - [публикувано 26.05.2017]

 Решение № ПК-07-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на "Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, включващ общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Лесичово и Батак за периода 2016 - 2020 г." - [публикувано 17.05.2017]

 Уведомление за проект за СОЗ около водоизточниците на ПС "Бошуля - Карабунар", за питейно-битово водоснабдяване на с. Карабунар и с. Бошуля, общ. Септември - [публикувано 17.05.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Насаждения с ябълки", ПИ 091024, с. Карабунар - [публикувано 15.05.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за преустройство на съществуващи помещения в зайцеферма, ПИ 006036, землище с. Карабунар - [публикувано 03.05.2017]

 Решение № ПК-28-ПР/2017 за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондаж за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в ПИ 084011 в землище на с. Карабунар - [публикувано 21.04.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на гараж и помещение за отглеждане на пъдпъдъци, с. Виноградец - [публикувано 12.04.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Земеделска площ, засадена с касис", ПИ 064006, с. Карабунар - [публикувано 07.04.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Земеделска площ, засадена с касис", ПИ 063040, с. Карабунар - [публикувано 07.04.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Лешникови насаждения", с. Карабунар - [публикувано 05.04.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане и експлоатация на обекти "За жилищно строителство" в ПИ №№ 013027, 013669 в землище гр. Септември - [публикувано 20.03.2017]

 Решение № ПК-13-ПР/2017 за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение от "БИОФРУТА" ЕООД за създаване на насаждения с ябълки, изграждане на система за капково напояване и един тръбен кладенец за напояването им в землище на с. Карабунар - [публикувано 10.03.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за трасе на обслужващ път от полски път ПИ №001020 до ПИ №001032 в местността "Дунела" по КВС на землище с. Славовица - [публикувано 06.03.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за трасе на общински път от ВРЗ - гр. Септември до път IV клас гр. Септември - гр. Ветрен - [публикувано 06.03.2017]

 Уведомление за инвестиционно предложение за трасе на обслужващ път от полски път ПИ №001020 до ПИ №001032 в местността "Дунела" по КВС на землище с. Славовица - [публикувано 06.03.2017]

 Уведомление за инвестиционно предложение за трасе на общински път от ВРЗ - гр. Септември до път IV клас гр. Септември - гр. Ветрен - [публикувано 06.03.2017]

 Решение № ПК-04-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ по КВС на землище с. Семчиново - [публикувано 06.03.2017]

 Решение № ПК-03-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ в местността "Адата", землище на гр. Септември - [публикувано 24.02.2017]

 Решение № ПК-02-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ по КВС на землище на с. Симеоновец - [публикувано 24.02.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Два броя външни басейни", Варварски минерални бани - [публикувано 20.02.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "Къща за гости", с. Варвара - [публикувано 08.02.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от ЗП ХРИСТИАН ЕМИЛОВ ГЪЛЪБОВ за изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения в ПИ, землище с. Ветрен дол - [публикувано 07.02.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД за изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения в ПИ, землище с. Ветрен дол - [публикувано 07.02.2017]

 Решение № ПК-04-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик на инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис", ПИ №№063040, 063039, 063041, землище с. Карабунар - [публикувано 06.02.2017]

 Решение № ПК-03-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик на инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с лешникови насаждения", ПИ №064013, землище с. Карабунар - [публикувано 06.02.2017]

 Решение № ПК-02-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик на инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис", ПИ №064006, землище с. Карабунар - [публикувано 06.02.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на оранжерия за плододаващи ягоди в с. Карабунар, имот №051001 - [публикувано 03.02.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БИОФРУТА" ЕООД за създаване на насаждения с ябълки в землището на с. Карабунар, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията и изпълнение на един тръбен кладенец за напояването им - [публикувано 03.02.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект "Млекопреработвателно предприятие - мандра", с. Карабунар - [публикувано 24.01.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Средно училище "Христо Ботев", гр. Септември - [публикувано 24.01.2017]

 Уведомление за инвестиционно предложение за трасе на обслужващ път от полски път ПИ №001020 до ПИ №001032 в местността "Дунела" по КВС на землище с. Славовица - [публикувано 23.01.2017]

 Уведомление за инвестиционно предложение за трасе на общински път от Гробищен парк до регулацията на гр. Септември - [публикувано 23.01.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, закупуване на прилежащото оборудване и изграждане на сондаж за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, имот 084011, с. Карабунар - [публикувано 20.01.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Оранжерии", землище с. Виноградец - [публикувано 20.01.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "Семеен хотелски комплекс", Варварски минерални бани - [публикувано 03.01.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Черешова градина и масив с маслодайна роза", имот №038201, землище гр. Ветрен - [публикувано 03.01.2017]

 Решение № ПК-75-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за създаване на 30 дка трайни насаждения - десертни лозя и изграждане на система за капково напояване в ПИ, землище с. Карабунар - [публикувано 03.01.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект канализационна система в река Семчин дере - [публикувано 21.12.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за трасе на общински път от път II-84 с. Звъничево - с. Ветрен дол до път III-3706 с. Паталеница - с. Ветрен дол - [публикувано 21.12.2016]

 Разрешително №33140213/12.12.2016 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: "Канализационна система I-ви етап" на с. Карабунар - [публикувано 20.12.2016]

 Уведомление за инвестиционно предложение за трасе на общински път от ВРЗ - гр. Септември до път IV клас гр. Септември - гр. Ветрен - [публикувано 19.12.2016]

 Уведомление за инвестиционно предложение за трасе на общински път от път II-84 с. Звъничево - с. Ветрен дол до път III-3706 с. Паталеница - с. Ветрен дол - [публикувано 19.12.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с лешникови насаждения, ПИ 064013, землище с. Карабунар - [публикувано 13.12.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис, ПИ 063040, землище с. Карабунар - [публикувано 13.12.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис, ПИ 064006, землище с. Карабунар - [публикувано 12.12.2016]

 Заповед №РД-677/24.11.2016 г. на МОСВ за определяне на санитарно-охранителна зона на находище на минерална вода "Варвара", с. Варвара - [публикувано 12.12.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за обект "Реконструкция на пристройка и надстройка на съществуваща сграда снек-бар в къща за гости", имот №000717, землище с. Варвара - [публикувано 09.12.2016]

 Решение № ПК-66-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Птицевъдна ферма, складови и производствени дейности" в ПИ №011048, землище гр. Септември - [публикувано 07.12.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", ПИ №006057, землище с. Ветрен дол - [публикувано 05.12.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Животновъдна ферма", ПИ №011524, землище гр. Септември - [публикувано 05.12.2016]

 Решение № ПК-63-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на петролна база, ПИ №385017, землище с. Варвара - [публикувано 01.12.2016]

 Решение № ПК-62-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване на нова черешова градина и масив с маслодайна роза, землище гр. Ветрен - [публикувано 30.11.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Оранжерии", ПИ №000451, землище гр. Ветрен - [публикувано 25.11.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Орехови насаждения", ПИ №009052, землище с. Ветрен дол - [публикувано 25.11.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Орехови насаждения", ПИ №011051, землище с. Ветрен дол - [публикувано 25.11.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Птицевъдна ферма", землище гр. Септември - [публикувано 23.11.2016]

 Решение № ПК-59-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на хидромелиоративно съоръжение за напояване на трайни насаждения, землище с. Виноградец - [публикувано 22.11.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за птицевъдна ферма, складови и производствени дейности в ПИ 011048, землище гр. Септември - [публикувано 15.11.2016]

 Решение № ПК-56-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения в ПИ, землище с. Ветрен дол - [публикувано 11.11.2016]

 Решение № ПК-55-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения и система за капково напояване в ПИ 011051, землище с. Ветрен дол - [публикувано 11.11.2016]

 Решение № ПК-54-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения и система за капково напояване в ПИ 009052, землище с. Ветрен дол - [публикувано 11.11.2016]

 Становище на РИОСВ - Пазарджик по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Септември - [публикувано 10.11.2016]

 Решение № ПК-53-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от републикански път I-8 гр. София - гр. Пазарджик до НТП "Складов терен" в м. "Бунара" , землище с. Варвара - [публикувано 08.11.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на поливна система за капково напояване в парцели в масив №21, землище с. Карабунар - [публикувано 31.10.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за засаждане на черешова градина и масив с маслодайна роза, изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване и закупуване на земеделска техника в ПИ, землище гр. Ветрен - [публикувано 27.10.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за създаване на насаждение от череши и боровинки с капково напояване и защитна конструкция против слана и градушка и изграждане на нови селскостопански постройки, землище с. Виноградец - [публикувано 21.10.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения и система за капково напояване в ПИ 006057, землище с. Ветрен дол - [публикувано 18.10.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения и система за капково напояване в ПИ 009052, землище с. Ветрен дол - [публикувано 18.10.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения и система за капково напояване в ПИ 011051, землище с. Ветрен дол - [публикувано 18.10.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "Комплекс за отдих", землище с. Варвара - [публикувано 17.10.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в землището на с. Варвара - [публикувано 07.10.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от републикански път I-8 гр. София - гр. Пазарджик до НТП "Складов терен", землище с. Варвара - [публикувано 06.10.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Съществуващо заведение за обществено хранене и предстоящ за изграждане хотелски комплекс", землище с. Варвара - [публикувано 30.09.2016]

 Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от републикански път I-8 гр. София - гр. Пазарджик до НТП "Складов терен", землище с. Варвара - [публикувано 21.09.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение от "Зелени Балкани" ЕООД за изграждане на система за капково напояване на 192 дка обработваеми земеделски площи, землище с. Виноградец - [публикувано 19.09.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от лешници", землище гр. Ветрен - [публикувано 13.09.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от ябълки и праскови", землище гр. Ветрен - [публикувано 12.09.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Разсадник за декоративна растителност", землище с. Ветрен дол - [публикувано 12.09.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от лешници", землище гр. Ветрен - [публикувано 12.09.2016]

 Решение № ПК-41-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достигащ до рибарниците в землището на гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември - [публикувано 07.09.2016]

 Решение № ПК-40-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от строителните граници на гр. Септември до Стопански двор "Фермата" , землище гр. Септември - [публикувано 07.09.2016]

 Решение № ПК-11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик на ПУП-ПРЗ на ПИ в м. "Равно боре", землище с. Варвара - [публикувано 26.08.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от строителните граници на гр. Септември до Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември - [публикувано 10.08.2016]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достигащ до рибарниците в землището на гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември - [публикувано 10.08.2016]

 Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от строителните граници на гр. Септември до Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември - [публикувано 09.08.2016]

 Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достигащ до рибарниците в землището на гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември - [публикувано 09.08.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от лешници", землище гр. Ветрен - [публикувано 08.08.2016]

 Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на промишлено хале за складиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци с високо съдържание на метали в ПИ, местност "Каменлив път", землище гр. Ветрен - [публикувано 03.08.2016]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от Закона за водите за обект "Съществуващо заведение за обществено хранене и предстоящ за изграждане хотелски комплекс", землище с. Варвара - [публикувано 03.08.2016]

 Решение № ПК-36-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от републикански път IV клас гр. Септември - гр. Ветрен до Стопански двор "Фермата" , землище гр. Септември - [публикувано 03.08.2016]

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  05.12.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster