ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


НОВОТО В САЙТА


 

 Начало 8 Новото в сайта

[12-12-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

[06-12-2018] Одобрен ПУП - План за застрояване на УПИ ХIX - Търговия и услуги, кв. 39 по плана на с. Ковачево, общ. Септември

[05-12-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[27-11-2018] Одобрено ЧИ на ПУП - ПРЗ на ПИ №66439.18.5 /УПИ I-5/, ПИ №66439.18.6 /УПИ II-6/, ПИ №66439.18.7 /УПИ III-7/ и ПИ №66439.18.9 /УПИ IV-9/ в м. "Милеви скали", землище с. Симеоновец, общ. Септември

[27-11-2018] Обявления във връзка със заповеди на кмета

[23-11-2018] Устройствен правилник

[15-11-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

[13-11-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[07-11-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[06-11-2018] Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Септември

[01-11-2018] Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения

[30-10-2018] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

[29-10-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[25-10-2018] Обявление във връзка с решение на Общински съвет гр. Септември

[22-10-2018] Одобрен ПУП - Изменение на план за застрояване и РУП за УПИ Х, кв. 175 по плана на гр. Септември

[19-10-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[17-10-2018] Заседания на постоянните комисии

[15-10-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

[05-10-2018] Решения, взети на сесията от 28.09.2018 г.

[03-10-2018] Одобрен ПУП ПРЗ за ПИ 023062 в м. "Ятъците", землище гр. Септември

[28-09-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[26-09-2018] Одобрен ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достига до рибарниците, землище гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември,  общ. Септември

[25-09-2018] Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Септември

[21-09-2018] Актуализиран Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на община Септември за 2018 година

[21-09-2018] Актуализиран Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП за 2018 г.

[21-09-2018] Актуализиран Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им за 2018 година

[21-09-2018] Актуализиран Регистър на издадените актовете за изработване на устройствени планове и измененията им за 2018 година

[19-09-2018] Заверен годишен финансов отчет за 2017 г.

[17-09-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.

[14-09-2018] Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

[14-09-2018] Заседания на постоянните комисии

[12-09-2018] Решения, взети на сесията от 31.08.2018 г.

[05-09-2018] Приложение към Решение №865/20.12.2017

[27-08-2018] Актуализиран Регистър на издадените разрешения за строеж на територията на община Септември за 2018 година

[27-08-2018] Актуализиран Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Септември за 2018 година

[21-08-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[17-08-2018] Заседания на постоянните комисии

[15-08-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.

[13-08-2018] Одобрен ПУП за ПИ 046022 в м. "Над селото" по КВС на землище Ветрен, общ. Септември

[08-08-2018] Обявления във връзка със заповеди на кмета

[31-07-2018] Решения, взети на сесията от 26.07.2018 г.

[27-07-2018] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

[26-07-2018] Актуализиран Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Септември

[26-07-2018] Актуализиран Регистър на даренията, получени от община Септември

[25-07-2018] Одобрени ПУП-ове

[19-07-2018] Актуализиран Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация

[19-07-2018] Обявление във връзка с решение на Общински съвет гр. Септември

[17-07-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[13-07-2018] Заседания на постоянните комисии

[12-07-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

[12-07-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[05-07-2018] Решения, взети на сесията от 27.06.2018 г.

[22-06-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[19-06-2018] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[18-06-2018] Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи на гражданите от бюджета на Община Септември

[15-06-2018] Заседания на постоянните комисии

[13-06-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[12-06-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.

[12-06-2018] Одобрени ПУП-ове

[04-06-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ II - 1759 в кв. 129 по плана на гр. Септември

[01-06-2018] Решения, взети на сесията от 29.05.2018 г.

[31-05-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[23-05-2018] Одобрен ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ /п.и.с №010036/ в местността "Туповица" в Стопански двор на с. Бошуля, общ. Септември

[23-05-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[23-05-2018] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[22-05-2018] Решение №5777/03.05.2018 г. на ВАС за оставане в сила на решение №458/10.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с което е отхвърлено протестирането на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с Решение №233/28.01.2005 г. на ОбС Септември

[22-05-2018] Решение №458/12.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на чл. 21, ал. 4; 22, 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с Решение №233/28.01.2005 г. на ОбС Септември

[21-05-2018] Одобрен ПУП - /ЧИ/  на ПР за УПИ II-Училище в кв. 35 по плана на с. Лозен, общ. Септември

[21-05-2018] Заседания на постоянните комисии

[18-05-2018] Одобрен ПУП - ПР /ЧИ/ за УПИ VIII-2192, VII-1216, кв. 100, гр. Септември

[18-05-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[14-05-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.

[11-05-2018] Одобрен Проект за частично изменение на ПРЗ на УПИ XI-209 в кв. 18 по плана на с. Лозен, общ. Септември

[11-05-2018] Одобрен ПУП ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 011496 за "Овцеферма" в местността "Адата" по КВС на гр. Септември, общ. Септември

[11-05-2018] Одобрен ПУП ПРЗ за ПИ 013027 и ПИ 013669, м. "Гермето" по КВС на землище гр. Септември, общ. Септември

[04-05-2018] Решения, взети на сесията от 27.04.2018 г.

[04-05-2018] Одобрен проект за /ЧИ/ на ПР на улици с ос. т. 5-6, 6-20 и 20-21 пред кв. 7 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[04-05-2018] Одобрен ПУП - ЧИ на ПР на УПИ I - 883 и УПИ XII - 883, кв. 92 за "Производствена и складова дейност" по плана на с. Виноградец, общ. Септември

[04-05-2018] Одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ 004041 и ПИ 004183 в местността "Тус тепе" по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември

[03-05-2018] Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

[26-04-2018] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

[26-04-2018] Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ - 200, кв. 29 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември

[25-04-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[20-04-2018] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[19-04-2018] Заповед №334/14.03.2018 г. за утвърждаване на формулиза разпределение на средствата за бюджет 2018 г. за дейностите по възпитание, подготовка и обучение на деца и ученици

[19-04-2018] Рекапитулация за Бъджет 2018 на функция "Образование"

[19-04-2018] Заповед №315/08.03.2018 г. за утвърждаване бюджетите, правата и отговорностите на второстепенните разпоредители за 2018 г.

[16-04-2018] Одобрен Проект за попълване на одобрения кадастрален план на гр. Септември за нов ПИ пл. №3040, кв. 128 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[16-04-2018] Одобрен ПУП - ПРЗ за проектен имот ПИ 027090, образуван от ПИ 027069, местност "Баталите", землище с. Горно вършило, общ. Септември

[16-04-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

[13-04-2018] Заседания на постоянните комисии

[12-04-2018] Решения, взети на сесията от 28.03.2018 г.

[12-04-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[10-04-2018] ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват УПИ I-121 от квартал 33 за "Магазин и ресторант" по плана на с. Ковачево, общ. Септември

[02-04-2018] ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват УПИ XVI-1480 от квартал 122 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември

[27-03-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[26-03-2018] Одобрен План за регулация и застрояване за ПИ 003092 и ПИ 003156, местност "Каменна поляна", по КВС на землище с. Семчиново, общ. Септември

[26-03-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ -търговия и услуги в кв. 42А, с. Ковачево, общ. Септември

[26-03-2018] Одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от ПУП /ПРЗ/ за УПИ XXI-33 /ПИ 030033/ по плана на бивш стопански двор в землище на с. Сепчиново, общ. Септември

[23-03-2018] Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитиена децата и учениците в Община Септември (2017 - 2019)

[23-03-2018] Актуализирана Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Септември

[21-03-2018] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[20-03-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[14-03-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.

[14-03-2018] Заседания на постоянните комисии

[08-03-2018] Културен календар 2018 г.

[07-03-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[06-03-2018] Устройствен правилник

[06-03-2018] Решения, взети на сесията от 27.02.2018 г.

[06-03-2018] Одобрен ПУП за УПИ X-28 в кв. 2 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември

[06-03-2018] Одобрен ПУП за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ VII-общ. в кв. 2 по плана на с. Варвара, общ. Септември

[28-02-2018] Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

[26-02-2018] Одобрен ПУП - Парцеларен план за трасе на общински (обслужващ) път от съществуващ път I-8 София - Пазарджик до ПИ 385008 с НТП "Складов терен", местност "Бунара" по КВС на землище с. Варвара, общ. Септември

[22-02-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на ПРЗ на УПИ XXIX-1076 и УПИ XXX-1076 в кв. 74 по действащия план на гр. Септември

[21-02-2018] Бюджет на Община Септември за 2018

[21-02-2018] Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.

[16-02-2018] Заседания на постоянните комисии

[15-02-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.

[15-02-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[13-02-2018] Решения, взети на сесията от 07.02.2018 г.

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на издадените актовете за изработване на устройствени планове и измененията им

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Септември

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на издадените разрешения за строеж на територията на община Септември

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на община Септември

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за 2017 година

[08-02-2018] Решения, взети на сесията от 30.01.2018 г.

[08-02-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[07-02-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ IX-38 и X-39 в кв. 20 по плана на с. Бошуля, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на плана за регулация за /ЧИ/ на ПР за УПИ I - Поликлиника в кв. 74 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен ПУП - ЧИ на ПР на част от квартал 36 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен ПУП - Изменение на ПР и ПРЗ за УПИ - VIII - Ресторант, магазин в кв. 39 по плана на с. Варвара, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен ЧИ на ПРЗ на част от квартал 142 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Ветрен, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен Проект за попълване на одобрения кадастрален ЗРП на с. Ковачево с поземлен имот с нов проектен пл. №121, попадащ в кв. 33 по плана на с. Ковачево, общ. Септември

[05-02-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[30-01-2017] Одобрен ПУП-ПРЗ, промяна на План за регулация и нов план за застрояване за поземлен имот с пл. № 000061, стопански двор, местност "Сагера", землище с. Злокучене, общ. Септември

[30-01-2017] Одобрено частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1470 и УПИ II-1470 с цел обособяване на УПИ IV-1470 "за автосервиз, търговия и услуги" и УПИ II-1470, кв. 122 по регулационен план на гр. Септември, общ. Септември

[30-01-2017] Одобрен ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ III-165, IV-165, XIV-165, II-166, XV-167 в кв. 14 и улица с о.т. 60-59 по плана на с. Карабунар, общ. Септември

[29-01-2017] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[26-01-2018] Актуализиран Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост на територията на община Септември

[25-01-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[17-01-2018] Одобрен ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември

[17-01-2018] Одобрен ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на р. Марица в землището на гр. Септември

[16-01-2018] Одобрен ПРОЕКТ НА ПУП - Парцеларен план за отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090, землище Ветрен дол, общ. Септември

[16-01-2018] Заседания на постоянните комисии

[16-01-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

[16-01-2018] Одобрен ПУП - Частично изменение на План за регулация за кв. 2, кв. 3 и кв. 42 по ЗРП на с. Славовица, общ. Септември

[16-01-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на плана за регулация за УПИ V - за индивидуално комплексно жилищно строителство в кв. 117 и улици с ос. т. 704-460-451, 460-461, 451-459

[16-01-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[05-01-2018] Решения, взети на сесията от 04.01.2018 г.

[04-01-2018] Решения, взети на сесията от 20.12.2017 г.

[03-01-2018] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 04.01.2018 г.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  12.12.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster